Home

Bijlagen

De jaarrekening en begroting van de griffie zijn als een aparte bijlage bij de Programmarekening c.q. Programmabegroting opgenomen. De reden van deze status aparte is dat het voorstel tot het vaststellen van deze jaarrekening en begroting door het presidium wordt gedaan, in plaats van burgemeester en wethouders.

Doelstelling (begroting) griffie
Zorgen voor omstandigheden en faciliteiten, waardoor de gemeenteraad optimaal zijn taken kan doen in samenwerking met andere bestuursorganen en met burgers  en het maatschappelijk middenveld.
Het verder ondersteunen van de gemeenteraad en zijn individuele leden afzonderlijk, bij het uitoefenen van zijn kaderstellende, volksvertegenwoordigende en controlerende taken. De ondersteuning bevordert vooral dat, conform de door de raad vastgestelde kaders, de raad zich kan positioneren als ‘hoogste’ bestuursorgaan van de gemeente en de burgers optimaal bij zijn besluitvorming betrokken worden.

De bij de Programmabegroting 2023 hiervoor voorgestelde maatregelen en de daarbij gehaalde resultaten:

Uitwerken hoofdlijnenakkoord
In het hoofdlijnenakkoord is het hoofdstuk “Vernieuwend besturen, vernieuwend werken: open en met vertrouwen” opgenomen. De voor de griffie relevante onderdelen daarvan (zie hieronder), worden uitgewerkt.
Als overheid zijn we dienstverlenend aan onze inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties. Zij staan centraal. Dat doen we samen: Gemeenteraad, College van B&W en ambtelijke organisatie.
We bouwen aan een relatie met inwoners (individueel en o.a. in dorpsraden) en ondernemers op basis van wederzijds vertrouwen. En we betrekken hen bij de totstandkoming van nieuw beleid en nieuwe initiatieven in zowel beeld- als oordeelsvorming. We communiceren tijdig, compleet, transparant en duidelijk. In een taal die iedereen begrijpt. En in onze besluitvorming laten we zien hoe we belangen hebben gewogen. Wij willen een lokale overheid zijn met een open en meedenkende, constructieve grondhouding. We geven vroeg in het proces duidelijkheid over de ruimte die er is en creëren geen valse verwachtingen. Als iets echt niet kan, is een beargumenteerd ‘nee’ ook een antwoord.
We versterken de kaderstellende en volksvertegenwoordigende rol. We verkennen het thematisch werken met raadsakkoorden. We (be)sturen op hoofdlijnen en impact en durven met scenario’s te werken. We werken aan een brede belangenafweging. We zijn hier transparant over en leggen de gemaakte keuzes uit. Ook omgangsvormen binnen de Raad hebben de aandacht; we voeren het debat, maar altijd met respect voor elkaar.
Dit betekent dat er meer ruimte wordt geboden voor de interactie tussen de (individuele) (burger)raadsleden en de collegeleden en de ambtelijke organisatie in plaats van dit alleen te doen in de formele raadsbijeenkomsten. Er worden hiervoor thematische werkgroepen ingesteld waar gezamenlijk de behandeling in de raad wordt voorbereid. De daadwerkelijke besluitvorming met de te maken keuzes blijft transparant bij de openbare raadsvergadering.

Tijdens een bijeenkomst over omgangsvormen op 8 maart is een notitie over informele contacten tussen (burger)raadsleden en de ambtelijke organisatie gepresenteerd en zijn hier nadere afspraken over gemaakt. Dit was ook het geval in de bijeenkomst op 17 november in de Wingerd te Sevenum, waarbij het met name over de omgangsvormen binnen de raad ging.

Het (kunnen) stellen van vragen is ook een onderdeel van de omgangsvormen tussen raad, college en ambtelijke organisatie. Er is hiervoor o.a. een vragenapp(licatie) ontwikkeld, waardoor de (burger)raadsleden buiten de vergaderingen om vragen kunnen stellen en die in de app door de organisatie wordt beantwoord. De extra kosten voor deze applicatie verklaren grotendeels de extra uitgaven bij de post digitale raad.

In het proces over het zoekgebied Windmolens binnen de gebiedsvisie A73/Maaslijn heeft de raad zelf de burgers direct bij de besluitvorming betrokken door hierover op 28 juni een in De Zwingel in Melderslo openbare inspreekbijeenkomst te houden.
Het aanwijzen van burgerraadsleden is ook een manier om de burgers dichter bij het bestuur te betrekken. In tegenstelling tot de voorgaande jaren kunnen burgerraadsleden vanaf 2023  2 keer i.p.v. 1 keer per maand mee doen aan de raadsavonden. Om die reden is het bestede presentiegeld in 2023 2 keer zo hoog als in de voorgaande jaren. Het budget is inmiddels verhoogd.

Inmiddels zijn er verschillende raadswerkgroepen actief, zoals Greenport Venlo, Omgevingswet en de Kinderraad

Communicatie Raad en contacten externen
De contacten met het onderwijs (Zinnige Zaken, Jongerendebat, Ontvangst basisscholenscholen) worden verder uitgebreid , zoals het in gesprek gaan met leerlingen. Ook het G debat en de Kinderraad worden een vast onderdeel in de interactie tussen (burger)raadsleden en extern buiten de raadsvergaderingen om.

In 2023 zijn de contacten met het onderwijs en bijzondere doelgroepen verder aangehaald en uitgebreid. Naast het houden van de Kinderraad, Zinnige Zaken, G debat en Jongeren debat hebben we ook basisscholen in het gemeentehuis ontvangen. Ook was Yuverta te gast met het nieuwe project “Aan praat met de gemeenteraad”

De maandelijkse berichtgeving over de activiteiten van de raad in het weekblad Hallo (Raadsfeiten) is in november komen te vervallen. In plaats daarvan is er nu wekelijkse berichtgeving in de gemeentelijke nieuwsbrief onder de noemer Raadsfeitjes.

Regionale samenwerking
De raden nemen hierin gezamenlijk hun verantwoordelijkheid. In 2023 is er een integrale aansturing van alle verbonden partijen. Door een (gelijk)tijdige, juiste en volledige (actieve) ) informatieverstrekking wordt het mogelijk gemaakt dat er aan de raden verantwoording wordt afgelegd en de raden in positie worden gebracht om de nieuwe kaders te stellen. Er wordt een regionale raadswerkgroep Regio Noord Limburg ingesteld. Op relevante thema’s neemt de raad zelf regie. Zo is er het initiatief om onze raadswerkgroep Greenport Venlo te upgraden naar een regionale klankbordgroep.
De regionale raadswerkgroep Regio Noord Limburg is ingesteld met o.a. 2 raadsleden uit Horst aan de Maas.

Op grond van de wijziging van de  Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) dienen alle regelingen voor 1 juli 2024 moeten te worden aangepast. De bedoeling van de wetswijziging is dat de democratische legitimatie en de positie van de raad wordt verbeterd. In de maanden september en oktober werden de raden in (Noord) Limburg in de gelegenheid gesteld om zienswijzen in te dienen tegen de voorliggende concept gewijzigde regelingen. De raadswerkgroep Regionale Samenwerking heeft een handreiking voor de raden opgesteld om gezamenlijk eensluidende zienswijzen in te dienen, die ook grotendeels zijn overgenomen.

Rekenkamer
Na vaststelling van de programmabegroting 2023 heeft de raad in november een motie aangenomen om de Rekenkamer van Horst aan de Maas te reactiveren. Dit heeft er toe geleid dat op 6 juni de  “Verordening gemeentelijke rekenkamer gemeente Horst aan de Maas 2023” door de raad is vastgesteld. De rekenkamer heeft een budget van € 60.000 per jaar gekregen om hun onderzoekswerk te kunnen doen. Op 21 november zijn de drie externe leden van de commissie benoemd en zijn zij begonnen met hun werkzaamheden.

Primaire Begroting 2023

Begroting na wijziging 2023

Realisatie 2023

Lasten

Raad

-580

-655

-640

Presentiegeld niet-raadsleden

-10

-10

-21

Fractievergoeding

-16

-16

-16

Griffie

-285

-285

-311

Digitale raad

-50

-50

-63

Facilitering raad

-2

-2

-2

Jongerengemeenteraad

-5

-5

-8

Rekenkamer

-10

-10

-3

Communicatie raad

-30

-30

-22

Accountantskosten

-52

-52

-65

Totaal lasten

-1.040

-1.115

-1.152

Primaire Begroting 2023

Begroting na wijziging 2023

Realisatie 2023

Baten

Raad

0

0

1

Griffie

0

0

1

Totaal Baten

0

0

2

Saldo lasten en baten

-1.040

-1.115

-1.150

Deze pagina is gebouwd op 06/20/2024 16:16:50 met de export van 06/20/2024 16:09:01