Home

Bijlagen

AP

Autoriteit Persoonsgegevens

APPA

Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers

APV

Algemene Plaatselijke Verordening

AR

Algemene Reserve

ARGE

Algemene reserve bouwgrondexploitatie

AU

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

AVG

Algemene verordening gegevensbescherming

AVOI

Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren

BADO

Besluit accountantscontrole decentrale overheden

BAG

Basisregistratie adressen en gebouwen

BBP

Bruto binnenlands product

BBV

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten

BBZ

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

BCF

BTW compensatiefonds

BENG

Bijna Energie Neutraal Gebouw

BGT

Basisregistratie Grootschalige Topografie

BI

Business intelligence

BIBOB

Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

BIG

Baseline Informatieveiligheid Gemeenten

BIO

Baseline Informatiebeveiliging Overheid

BNG

Bank Nederlandse Gemeente

BO

Bestuurlijk overleg

BRO

Basisregistratie Ondergrond

BRP

Basisregistratie Personen

BTW

Belasting toegevoegde waarde

BV

Besloten Vennootschap

BUIG

Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten

BW

Burgerlijk wetboek

BW

Beschermd wonen

CBL

Crosee border leases

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CEBEON

Centrum beleidsadviserend onderzoek BV

CES

Customer effect score

CGC

Corporate governance code

CISO

Chief Information Security Officer

CO2

Koolstofdioxide

CPB

Centraal Plan Bureau

DCGV

Development Company Greenport Venlo

DigiD

Digitale Identiteit

DT

Directieteam

DU

Decentralisatie uitkering

DUVO

Decentralisatie uitkering Vrouwenopvang

DVO

Dienstverleningsovereenkomst

EGLA

European Green Leaf Association

EMU

Economische en monetaire unie

ENG

Energie neutraal gebouw

ENSIA

Eenduidige normatiek single information audit

FG

Functionaris gegevensbescherming

FIDO

Financiering decentrale overheden

GBI

Gegevensbeheer Informatie Systeem

GGD

Gemeentelijke gezondheidsdienst

GGZ

Geestelijke gezondheidszorg

GKM

Gemeentelijk kwaliteitsmenu

GOA

Wet gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

GOW

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

GR

Gemeenschappelijke regeling

GTK

Gemiddelde totale kosten

GVVP

Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan

HALT

Het Alternatief

HCH

Hockeyclub Horst

HHT

Huishoudelijke Hulp Toelage

HTC

Tennisvereniging Horst

Hof

Houdbare overheidsfinanciën

HRM

Human resource management

IBP

Informatiebeleidsplan

IC

Interne controle

ICT

Informatie- en communicatietechnologie

IHP

Integraal huisvestingsplan onderwijs

IKC

Integraal Kind Centrum

IPPC

Integrated Pollution Prevention and Control (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)

IU

Integratie uitkering

iv

Informatievoorziening

IV

Intensieve veehouderij

IV3

Informatie voor derden

KCC

Klanten Contact Centrum

KING

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten

KODE

Kader Opwekking Grootschalige Duurzame energie

KPI

Kritische prestatie indicator

KRW

Kaderrichtlijn Water

LED

Light-emitting diode

LKM

Limburgs kwaliteit menu

LLTB

Limburgse Land- en Tuinbouw Bond-Ontwikkeling

LNV

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

LOP

Landschapsontwikkelingsplan

MAP

Module Arbeidsmarkt en Participatie

MFA

Multifunctionele accommodatie

MFC

Multifunctioneel centrum

MGR

Modulaire gemeenschappelijke regeling

MIP

Meerjarig investeringsplan

MIRT

Meerjarenprogramma infrastructuur, ruimte en transport

MJB

Meerjarenbegroting

MJOP

Meerjarig onderhoudsplan

MKB

Midden en kleinbedrijf

MO

Maatschappelijke Opvang

M&O

Misbruik en Oneigenlijk gebruik

MVA

Materiële vaste activa

NCW

Netto contante waarde

NEN

Nederlandse Norm

NIEGG

Niet in exploitatie genomen grond

NLW

Noord- Limburg West (werkbedrijf voor sociaal-maatschappelijke werkgelegenheid in de regio Noord-Limburg West)

N.n.b.

Nog nader te bepalen

NOP

Net promotor score

NOVEX

Nationale Omgevingsvisie Extra

NOVI

Nationale Omgevingsvisie

NPO

Nationaal Programma Onderwijs

NPLG

Nationaal Programma Landelijk Gebied

NPS

Net Promoter Score

NV

Naamloze vennootschap

NVVK

Nederlandse Vereniging Voor volksKrediet

OBS

Openbare basisschool

OGN

Overeenkomst Gemeenten - Nutsbedrijven

OL

Openbaar lichaam

OV

Openbare verlichting

OVA

Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling

OZB

Onroerendezaakbelasting

PAS

Programma Aanpak Stikstof

P-budget

Personeelsbudget

P&C

Planning & Control

P&IB

Privacy en informatiebeveiliging

PDCA

Plan – Do – Check – Act

PNIK

Paspoorten Nederlandse Identiteitskaart

POC

Percentage of completion

POL

Provinciaal omgevingsplan Limburg

PUN

Paspoortuitvoeringsregeling Nederland

PVT

Participatieverklaringstraject

RES

Regionale energiestrategie

RgdBOEI

Rijksgebouwendienst Brand, Onderhoud, Energie en duurzaamheid, Informatie wet- en regelgeving

RIVM

Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu

RMC

Regionaal meld- en coördinatiepunt

RMO

Regionale mobiliteit

RNI

Registratie niet Ingezetenen

ROT

Regionaal operationeel team

RSAV

Reserve strategische aan- en verkopen

RUD

Regionale uitvoeringsdienst

RvC

Raad van commissarissen

RVVP

Regionaal verkeers- en vervoersplan

SD

Sociaal domein

SE

StandaardEenheid, dit is een eenheid die overeenkomt met een arbeidsplaats voor een werkweek van 36 uur (ofwel 1 fte) voor een werknemer die is ingedeeld in de arbeidshandicap categorie matig

SPUK

Specifieke uitkering

SPV

Special purpose vehicle

STAP

Steun- en Adviespunt

SV

Sportvereniging

SW

Sociale werkplaats

TH

Toezicht en handhaving

TOV

Teelt ondersteunende voorzieningen

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen

UP

Uitvoeringsprogramma

VGRP

Verbreed gemeentelijk rioleringsplan

VN

Verenigde Naties

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

VO

Voortgezet Onderwijs

Vpb

Vennootschapsbelasting

VRLN

Veiligheidsregio Limburg-Noord

VROM

Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

VSV

Voortijdig schoolverlaten

VTH

Vergunningen toezicht en handhaving

VVE

Voor- en vroegtijdige educatie

VVH

Venlo – Venray – Horst aan de Maas

WIBON

Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse infrastructuren

WGA

Werkhervatting Gedeeltelijke Arbeidsgeschikten

WIZ

Werk inkomen en zorg

WMO

Wet maatschappelijke ondersteuning

WNT

Wet normering topinkomens

WOZ

Waardering Onroerende Zaken

WSW

Waarborgfonds sociale woningbouw

WSW

Wet sociale werkvoorziening

Deze pagina is gebouwd op 06/20/2024 16:16:50 met de export van 06/20/2024 16:09:01