Paragrafen

F. Verbonden partijen

In deze paragraaf geven we inzicht in de verbonden partijen.
Een verbonden partij is een privaat- of publiekrechtelijke rechtspersoon waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft (artikel 1 BBV). Er is sprake van een bestuurlijk belang als er zeggenschap is op basis van stemrecht of vertegenwoordiging in het bestuur van de organisatie. Er is sprake van een financieel belang wanneer een beschikbaar gesteld bedrag niet verhaalbaar is bij faillissement of wanneer er financiële aansprakelijkheid bestaat als de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.
Verbonden partijen voeren publieke taken uit die een relatie hebben met het bereiken van de doelstellingen van het programmaplan en de daaraan gekoppelde beleidsvoornemens.
Meer informatie vindt u bij de partijen zelf.

Verbonden partijen

Er is op dit moment sprake van de volgende verbonden partijen, waarbij vermeld staat wat dit de gemeente Horst aan de Maas per inwoner kost:

Nr

Verbonden partij

Bijdrage
per
inwoner 2022 

Bijdrage per inwoner 2023

Gemeenschappelijke regelingen

1

Veiligheidsregio Limburg-Noord 

€   114,70

€ 115,03

2

Euregio Rijn-Maas-Noord 

€     0,16

€    0,16

3

Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Noord-Limburg West (NLW)

€   11,56

€  10,56

4

Districtelijke Bundeling Handhavingscapaciteit 

€      9,47

€    7,21

6

Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord 

€      0,00

€    0,00

7

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling 

€      7,20

€   6 ,04

8

RUD Limburg 

€      2,30

€    2,80

9

Omnibuzz

€    13,20

€ 15,90

Coöperaties/ vennootschappen

10

Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo 

€    0,00

€   0,00

Overigen

12

Regio Venlo 

€    5,56

€   5,75

13

Banenplein Limburg 

€    0,00

€   0,00

14

Zorgveiligheidshuis

€    0,96

€    1,64

15

Regionaal Mobiliteitsoverleg Noord-Limburg - Trendsportal (RMO)

€    1,69

€    2,21

16

Waterpanel Noord

€    1,13

€   1,56

 17

Dimpact

€     0,07

€    4,86

Totaal per inwoner

€ 167,60

€ 173,71

Aandelen

    1 Diverse deelnemingen als gevolg verkoop aandelen Essent
    2. Waterleidingmaatschappij Limburg
    3. Bank voor Nederlandse Gemeenten
    4. Bodemzorg Limburg
   
Voor elk van deze partijen zijn de gegevens opgenomen in een uniform format. Van elke verbonden partij is de meest actuele financiële informatie vermeld. Daar waar geen bedrag vermeld staat, zijn de gegevens (nog) niet bekend. In het toelichtingenveld er onder, worden de oudere bedragen dan weergegeven.
Deze financiële cijfers zijn anders dan in de rest van de begroting niet X € 1.000.

Klik hier om naar de Verbonden partijen te gaan.
Klik hier om naar de Aandelen te gaan.

Deze pagina is gebouwd op 06/20/2024 16:16:50 met de export van 06/20/2024 16:09:01