Jaarrekening

Balans

Activa

31-12-2023

31-12-2022

Vaste activa

1

Immateriële vaste activa

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

150

158

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

7.932

7.275

8.083

7.433

2

Materiële vaste activa

Investeringen met een economisch nut

84.364

73.633

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

25.440

23.775

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

15.936

20.695

125.739

118.103

3

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan:

Deelnemingen

798

798

Gemeenschappelijke regelingen

1.152

1.152

Overige verbonden partijen

252

252

Leningen aan:

Deelnemingen

165

165

Woningbouwcorporaties

3.356

3.613

Overige verbonden partijen

2.663

2.623

Overige langlopende leningen

2.102

2.103

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

12.454

12.658

22.941

23.364

Totaal vaste activa

156.763

148.900

Vlottende activa

4

Voorraden

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

-28

-1.916

Gereed product en handelsgoederen

71

59

43

-1.857

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

5

Vorderingen op openbare lichamen

3.675

3.695

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

34.601

34.260

Overige vorderingen

18.901

19.748

57.177

57.703

Liquide middelen

6

Kassaldi

13

5

Banksaldi

870

439

883

444

Overlopende activa

7

overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

522

318

522

318

Totaal vlottende activa

58.625

56.608

Totaal activa

215.388

205.508

14a

Niet uit de balans blijkende vorderingen

Verliescompensatie volgens de Wet op de vennootschapsbelasting

5.591

5.591

Passiva

31-12-2023

31-12-2022

Vaste passiva

8

Eigen vermogen

Algemene reserve

39.299

22.324

Bestemmingsreserves

33.740

29.578

Gerealiseerd resultaat

7.296

19.224

80.335

71.126

9

Voorzieningen

15.424

14.838

10

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Onderhandse leningen van:

- binnenlandse banken en overige financiële instellingen

89.396

94.068

Totaal vaste passiva

185.155

180.032

Vlottende passiva

11

Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Kasgeldleningen

0

0

Overige schulden

11.914

11.860

11.914

11.860

12

Overlopende passiva

- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen.

6.325

3.843

- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.

11.994

9.773

18.319

13.616

Totaal vlottende passiva

30.233

25.476

Totaal passiva

215.388

205.508

14b

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Gewaarborgde geldleningen/EU aanbesteding/Lease ontracten

121.273

123.333

Deze pagina is gebouwd op 06/20/2024 16:16:50 met de export van 06/20/2024 16:09:01