Jaarrekening

Sisa

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2023 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 09-03-2024

Verstrekker

Uitkeringscode

Specifieke
uitkering

Juridische
grondslag

Ontvanger

Indicator

Indicator

Indicator

Indicator

Indicator

Indicator

JenV

A15

Regeling eenmalige specifieke uitkering voor gemeenten in verband met het treffen van maatregelen ter vermindering van overlast en criminaliteit veroorzaakt door asielzoekers in 2022 en 2023

Besteding (jaar T) - zelfstandige uitvoering

Cumulatieve besteding uitvoering projectplan (t/m jaar T) - inclusief uitvoering door derden

Besteding (jaar T) (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? (Ja/Nee)

Toelichting op projecten die afwijken van voorlopige toekenning

Project afgerond (Ja/Nee)

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Gemeenten

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: A15/01

Indicator: A15/02

Indicator: A15/03

Indicator: A15/04

Indicator: A15/05

Indicator: A15/06

1

€ 12.081

€ 56.437

Ja

nvt

Ja

Ja

JenV

A16

Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne

Vul in totaal cumulatief te ontvangen normbedrag per gerealiseerde gemeentelijke plek per dag (GOO) (jaar T)

Vul in verschil bij hogere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst van A16/01 (jaar T) - uitzonderingsbepaling (GOO)

Vul in vrijwillige teruggave bij lagere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst onder A16/01 (jaar T) – uitzonderingsbepaling (GOO)

Besteding (jaar T) tbv de transitie - uitgezonderd uitvoeringkosten

Besteding (jaar T) uitvoeringskosten tbv de transitie

Besteding (jaar T) uitgekeerde verstrekkingen (POO)

Gemeenten

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: A16/01

Indicator: A16/02

Indicator: A16/03

Indicator: A16/04

Indicator: A16/05

Indicator: A16/06

€ 4.544.250

€ 0

€ 0

€ 78.692

Totaal bedrag vorderingen (/ onrechtmatig uitgekeerde) verstrekkingen (jaar T) POO

Vul in totaal te ontvangen normbedrag uitvoeringskosten per geregistreerde persoon waaraan in een maand een verstrekking is gedaan (POO) (jaar T)

Berekening totale besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Som indicatoren 01/02/04/05/06/07 en 08

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: A16/07

Indicator: A16/08

Indicator: A16/09

Indicator: A16/10

€ 0

€ 47.040

€ 4.669.982

€ 9.058.551

FIN

B2

Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek

Aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (jaar T)

Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (t/m jaar T)

Aantal uitgewerkte plannen van aanpak in (jaar T)

Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpak (t/m jaar T)

Normbedragen voor a, b, d en f (ja/nee)

Normbedragen voor e (ja/nee)

Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2

Nee: reeks 1/ Ja: reeks 2

Gemeenten

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle D2

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: B2/01

Indicator: B2/02

Indicator: B2/03

Indicator: B2/04

Indicator: B2/05

Indicator: B2/06

10

46

1

3

Ja

Ja

Wijziging keuze per (2023/2024)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Reeks 1

Reeks 1

Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b, d en f (artikel 3)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b, d en f (artikel 3)

Keuze werkelijke kosten

Keuze werkelijke kosten

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: B2/07

Indicator: B2/08

Indicator: B2/09

Indicator: B2/10

N.V.T.

Nee

Reeks 1

Reeks 1

Reeks 1

Reeks 1

Reeks 1

Reeks 1

Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3)

Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3)

Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3)

Werkelijke kosten

Werkelijke kosten

Keuze werkelijke kosten

Keuze werkelijke kosten

Werkelijke kosten

Werkelijke kosten

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: B2/11

Indicator: B2/12

Indicator: B2/13

Indicator: B2/14

Indicator: B2/15

Indicator: B2/16

€ 7.357

€ 8.733

€ 0

€ 0

Reeks 2

Reeks 2

Reeks 2

Reeks 2

Reeks 2

Reeks 2

Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden (jaar T) (artikel 3)

Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerde cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)

Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (jaar T) (artikel 3)

Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)

Normbedrag onderdeel d x aantal PvA's (jaar T) (artikel 3)

Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten en/of PvA's cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)

Keuze normbedragen

Keuze normbedragen

Keuze normbedragen

Keuze normbedragen

Keuze normbedragen

Keuze normbedragen

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: B2/17

Indicator: B2/18

Indicator: B2/19

Indicator: B2/20

Indicator: B2/21

Indicator: B2/22

€ 3.800

€ 19.000

€ 3.468

€ 6.936

€ 1.795

€ 4.039

Reeks 2

Reeks 2

Reeks 2

Reeks 2

Totaal

Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) (artikel 3)

Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T) (artikel 3)

Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken (jaar T) (artikel 3)

Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)

Totale verantwoording (jaar T) voor de SPUK B2 regeling

Keuze normbedragen

Keuze normbedragen

Keuze normbedragen

Keuze normbedragen

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: B2/23

Indicator: B2/24

Indicator: B2/25

Indicator: B2/26

Indicator: B2/27

€ 0

€ 12.000

€ 0

€ 0

€ 16.420

BZK

C32

Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen

Beschikkingsnummer /naam

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 december 2023 (Ja/Nee)

Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Gemeenten

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle D2

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C32/01

Indicator: C32/02

Indicator: C32/03

Indicator: C32/04

Indicator: C32/05

Indicator: C32/06

1

SUVIS21-00744930 De Schakel

€ 0

€ 124.135

Ja

Nee

2

SUVIS21-00745067 Dendron College

€ 171.271

€ 828.135

Ja

Ja

3

SUVIS21-02257834 De Doolgaard

€ 300.499

€ 326.276

Ja

Nee

Kopie Beschikkingsnummer/Naam

Zijn de begrotingsposten waarvoor een uitkering is aangevraagd uitgevoerd? (Ja/Nee/N.v.t.)

Toelichting (verplicht als bij indicator 08 nee is ingevuld)

Aard controle n.v.t.

Aard controle D2

Aard controle n.v.t.

Indicator: C32/07

Indicator: C32/08

Indicator: C32/09

1

SUVIS21-00744930 De Schakel

Nee

grootste deel is uitgevoerd. Uiterlijke einddatum 31-08-2024

2

SUVIS21-00745067 Dendron College

Ja

afronding eerste halfjaar 2023. verantwoording bij JR 2023

3

SUVIS21-02257834 De Doolgaard

Nee

voorbereidingskosten zijn gemaakt. Uiterlijke einddatum 31-08-2024.

BZK

C55

Aanpak energiearmoede

Het aantal huishoudens in huurwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening

Besteding (jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten

Het aantal huishoudens in koopwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening

Besteding (jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: C55/01

Indicator: C55/02

Indicator: C55/03

Indicator: C55/04

Indicator: C55/05

Indicator: C55/06

48

€ 12.909

€ 12.909

81

€ 89.767

€ 89.767

Het aantal huishoudens dat ondersteuning –bijvoorbeeld via advies aan huis- heeft gekregen in de vorm van advies over vermindering van het energiegebruik voor zijn specifieke woningen waar de bewoner direct zijn/haar energieverbruik mee heeft kunnen verminderen.

Besteding (jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: C55/07

Indicator: C55/08

Indicator: C55/09

336

€ 182.793

€ 182.793

Het aantal kleine gasbesparende maatregelen (w.o. radiatorfolie en tochtstrips)

Het aantal kleine elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. LED-lampen)

Het aantal grote(re) gasbesparende maatregelen (w.o. dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie etc.)

Het aantal grote(re) elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. vervangen koelkasten, wasmachines etc.)

Het aantal gegeven adviezen met directe verlaging energieverbruik/energierekening tot gevolg.

Het aantal overige energierekening verlagende maatregelen

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C55/10

Indicator: C55/11

Indicator: C55/12

Indicator: C55/13

Indicator: C55/14

Indicator: C55/15

848

636

23

0

297

104

BZK

C56

Regeling huisvesting aandachtsgroepen

Beschikkingsnummer

Projectnaam

Besteding (jaar T) per project

Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) - per project

Aantal woonruimten en verblijfsruimten waarvan de werkzaamheden zijn gestart in (jaar T)

Aantal volledig gerealiseerde woonruimten en verblijfsruimten (t/m jaar T)

Inclusief uitvoering door derde vanaf SiSa 2022

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C56/01

Indicator: C56/02

Indicator: C56/03

Indicator: C56/04

Indicator: C56/05

Indicator: C56/06

1

RHA2021-02275558

Woonwagenstandplaatsen Meerlo en Sevenum HadM

€ 0

€ 15.445

1

0

2

RHA2021-02275423

Woonlocatie aandachtsgroepen HadM

€ 0

€ 0

0

0

Kopie Projectnaam

Opbrengsten jaar T

Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T)

Opgevoerde kostenactiviteiten zoals opgenomen in de aanvraag zijn onveranderd (t/m jaar T) (Ja/Nee)

De uitvoering loopt volgens de planning (ja/nee)

Zelfstandige uitvoering (ja/nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C56/07

Indicator: C56/08

Indicator: C56/09

Indicator: C56/10

Indicator: C56/11

Indicator: C56/12

1

Woonwagenstandplaatsen Meerlo en Sevenum HadM

€ 0

€ 15.000

Ja

Ja

Ja

2

Woonlocatie aandachtsgroepen HadM

€ 0

€ 0

Ja

Ja

Ja

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Zijn binnen twee jaar na de datum van toekenning van de uitkering onomkeerbare stappen gezet?

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C56/13

Indicator: C56/14

Nee

Ja

BZK

C62

Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire

Gederfde opbrengsten
(jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: C62/01

Indicator: C62/02

€ 0

Nee

BZK

C75B

Regiodeals 3e tranche

Hieronder per regel één code selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen

Kenmerk/ beschikkingsnummer

Betreft pijler

Besteding per pijler (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Cofinanciering per pijler (jaar T)

Een pijler per regel

SiSa tussen medeoverheden

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: C75B/01

Indicator: C75B/02

Indicator: C75B/03

Indicator: C75B/04

Indicator: C75B/05

1

030011 Provincie Limburg

T2P3 Gezondste regio

Future farming

€ 0

€ 0

2

030011 Provincie Limburg

T2P3 Gezondste regio

Vitaal en gezond

€ 0

€ 0

3

030011 Provincie Limburg

T2P3 Gezondste regio

Talent

€ 0

€ 0

4

030011 Provincie Limburg

T2P3 Gezondste regio

Veiligheid

€ 0

€ 0

5

030011 Provincie Limburg

T2P3 Gezondste regio

Grensoverschrijdende samenwerking Niederhein

€ 0

€ 0

6

060983 Gemeente Venlo

IA65-1837845

Toerisme en Leisure (mountainbikeroute Noord-Limburg)

€ 20.884

€ 0

7

030011 Provincie Limburg

DOC-00238230- project 2022/0228

programma Veiligheid Tranche 2

€ 70.992

€ 0

8

060983 Gemeente Venlo

1841454

Programma Veiligheid tranche 1

€ 287.953

€ 0

9

060983 Gemeente Venlo

IA46-1837818

Regionaal servicepunt arbeidsmigrangen Meterik

€ 100.391

€ 0

10

060983 Gemeente Venlo

IA107

Voortzetting ACT van 14-2-23 tm 31-12-2025

€ 0

€ 0

11

060983 Gemeente Venlo

IA108

Kijk niet weg van 14-2-23 tm 31-12-2025

€ 0

€ 0

12

060983 Gemeente Venlo

IA109

Uitvoeringsfase Rode en Groene spoor van 14-2-23 tm 31-12-2025

€ 0

€ 0

Hieronder verschijnt de code conform de keuzes gemaakt bij indicator C75B/01

Totale cumulatieve besteding per pijler (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Totale cumulatieve cofinanciering per pijler (t/m jaar T)

Toelichting

In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: C75B/06

Indicator: C75B/07

Indicator: C75B/08

Indicator: C75B/09

1

030011 Provincie Limburg

€ 0

€ 0

Regiobureau zorgt voor uitvoering

2

030011 Provincie Limburg

€ 44.000

€ 0

Is onderdeel van regionale deal

3

030011 Provincie Limburg

€ 0

€ 0

Regiobureau zorgt voor uitvoering

4

030011 Provincie Limburg

€ 0

€ 0

Regiobureau zorgt voor uitvoering

5

030011 Provincie Limburg

€ 0

€ 0

Regiobureau zorgt voor uitvoering

6

060983 Gemeente Venlo

€ 26.971

€ 0

Beschikking aan Horst aan de Maas

7

030011 Provincie Limburg

€ 109.064

€ 0

Beschikking provincie aan Horst aan de Maas

8

060983 Gemeente Venlo

€ 584.509

€ 0

Beschikking aan Horst aan de Maas

9

060983 Gemeente Venlo

€ 131.727

€ 0

Beschikking aan Horst aan de Maas

10

060983 Gemeente Venlo

€ 0

€ 0

Beschikking aan Horst aan de Maas

11

060983 Gemeente Venlo

€ 0

€ 0

Beschikking aan Horst aan de Maas

12

060983 Gemeente Venlo

€ 0

€ 0

Beschikking aan Horst aan de Maas

Totale cumulatieve uitvoeringskosten (t/m jaar T)

Totale compensabele BTW (t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: C75B/10

Indicator: C75B/11

Indicator: C75B/12

€ 0

€ 112.977

Nee

BZK

C92

Regeling specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid

Besteding (jaar T)

Bedrag doorgeschoven naar t+1

Aantal informatiepunten dat de gemeente financiert

Aantal vragen dat in het afgelopen jaar bij de Informatiepunten in de gemeente behandeld is

Aantal gebruikte leermiddelen

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C92/01

Indicator: C92/02

Indicator: C92/03

Indicator: C92/04

Indicator: C92/05

€ 41.882

€ 0

1

18

35

BZK

C94

Regeling houdende regels verstrekking specifieke uitkering aan gemeenten verduurzaming [...] van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties

Beschikkingsnummer

Besteding (jaar T)

Het aantal slecht geïsoleerde woningen [...] , eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen zijn genomen [...]

Het aantal slecht geïsoleerde woningen [...] ,eventueel in samenhang [...] met een WOZ-waarde boven het gemeentelijk gemiddelde (peildatum 2022) of een WOZ-waarde van € 429.300

Het aantal woningen waarbij een hogere bijdrage dan € 4.000 is toegekend, het aantal woningen dat daarvan niet voldoet aan de betreffende uitzonderingsgevallen [...] en

Het totaalbedrag van de overschrijding boven de € 4.000 van die laatstbedoelde woningen

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: C94/01

Indicator: C94/02

Indicator: C94/03

Indicator: C94/04

Indicator: C94/05

Indicator: C94/06

1

LAI23-03613316

€ 0

0

0

0

€ 0

Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteed is aan gerichte ondersteuning en/of het bedrag waarvoor derden met de benodigde expertise zijn ingeschakeld als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel a, van de regeling

Besteding van middelen ten behoeve van uitvoering als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel b

Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteed is aan die energiebesparende isolatiemaatregelen, eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen.

Eindverantwoording (ja/nee)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: C94/07

Indicator: C94/08

Indicator: C94/09

Indicator: C94/10

1

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

BZK

C97

Regeling huisvesting grote gezinnen vergunninghouders 2023

Beschikkingsnummer

Besteding per project (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Cumulatieve besteding per project (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Project is volgens aanvraag, artikel 2, lid 1 uitgevoerd (Ja/Nee)
Indicator 05 verplicht als hier 'Nee' wordt ingevuld

Eventuele toelichting op niet volgens aanvraag uitgevoerde projecten Verplicht als bij indicator 04 'Nee' is ingevuld

Plaatsingeenheidsnummer van het grote gezin dat in het object is gehuisvest

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t

Aard controle D1

Aard controle n.v.t.

Aard controle D2

Indicator: C97/01

Indicator: C97/02

Indicator: C97/03

Indicator: C97/04

Indicator: C97/05

Indicator: C97/06

1

HGGV23-03620871

€ 0

€ 0

Ja

Uitvoering is in februari 2024

0

Kopie beschikkingsnummer

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C97/07

Indicator: C97/08

1

HGGV23-03620871

Nee

BZK

C99

Experiment uitbreiding bijhouding gegevens niet-ingezetenen in de basisregistratie personen

Besteding vaste vergoeding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Aansluitkosten (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Cumulatieve besteding vaste vergoeding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Cumulatieve aansluitkosten (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t

Aard controle n.v.t

Aard controle n.v.t.

Indicator: C99/01

Indicator: C99/02

Indicator: C99/03

Indicator: C99/04

Indicator: C99/05

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

BZK

C105

Regeling specifieke uitkering startbouwimpuls

Projectnummer

Aantal woningen waarvan de bouw is gestart cumulatief (t/m jaar T)

Afgesproken datum van start bouw gehaald? (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 10 verplicht

Aantal woningen dat is gerealiseerd cumulatief (t/m jaar T)

Afgesproken datum van oplevering gehaald? (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 10 verplicht

Besteding (jaar T)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle D1

Aard controle n.v.t.

Aard controle D1

Aard controle R

Indicator: C105/01

Indicator: C105/02

Indicator: C105/03

Indicator: C105/04

Indicator: C105/05

Indicator: C105/06

1

2023-0000096081

0

Ja

0

Ja

€ 0

Kopie projectnummer

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Prijscategorieën woningen komen overeen met projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 10 verplicht

Toelichting afwijking(en) van datum start bouw, datum van oplevering en/of prijscategorieën woningen

Aantal betaalbare woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T)

Afgesproken aandeel van betaalbare woningen gehaald? (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle D1

Indicator: C105/07

Indicator: C105/08

Indicator: C105/09

Indicator: C105/10

Indicator: C105/11

Indicator: C105/12

1

2023-0000096081

€ 0

Ja

Er worden nog afspraken gemaakt met Wonen Limburg

0

Ja

Kopie projectnummer

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C105/13

Indicator: C105/14

1

2023-0000096081

Nee

BZK

C209

Meerjarige regeling voor huisvesting aandachtsgroepen

Beschikkingsnummer

Projectnaam

Besteding (jaar T) per project

Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) - per project

Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T) - per project

Aantal woonruimten waarvan de werkzaamheden zijn gestart in (jaar T)

Inclusief uitvoering door derde vanaf SiSa 2023

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle D2

Aard controle n.v.t.

Indicator: C209/01

Indicator: C209/02

Indicator: C209/03

Indicator: C209/04

Indicator: C209/05

Indicator: C209/06

1

RHA2022-03371050

aanleg woonwagenstandplaatsen

€ 0

€ 0

€ 0

0

Kopie Projectnaam

Aantal volledig gerealiseerde woonruimten (t/m jaar T)

De uitvoering loopt volgens de planning (ja/nee)

Zelfstandige uitvoering (ja/nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R.

Indicator: C209/07

Indicator: C209/08

Indicator: C209/09

Indicator: C209/10

1

aanleg woonwagenstandplaatsen

0

Ja

Ja

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Indicator: C209/11

Nee

OCW

D8

Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026 (OAB)

Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 159, eerste lid WPO)

Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 158 WPO)

Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 160 WPO)

Correctie besteding (jaar T-1)

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)

Gemeenten

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: D8/01

Indicator: D8/02

Indicator: D8/03

Indicator: D8/04

Indicator: D8/05

€ 327.357

€ 110.424

€ 0

€ 0

€ 150.971

OCW

D14

Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen

Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld

Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen

Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs

Correctie besteding (jaar T-1)

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: D14/01

Indicator: D14/02

Indicator: D14/03

Indicator: D14/04

Indicator: D14/05

€ 122.155

€ 0

€ 106.508

€ 0

€ 367.272

OCW

D23

Regeling eenmalige specifieke uitkering en subsidies lokale bibliotheekvoorzieningen

Beschikkingsnummer/referentienummer

Aard van de activiteit besteding (jaar T)

Besteding (jaar T)

Indien van toepassing: bedrag dat wordt meegenomen van 2023 naar 2024.

Aard van de activiteit Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Aard controle n.v.t

Aard controle n.v.t

Aard controle R

Aard controle n.v.t

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t

Indicator: D23/01

Indicator: D23/02

Indicator: D23/03

Indicator: D23/04

Indicator: D23/05

Indicator: D23/06

1

SB230123

b) De verruiming van bemande openingstijden

€ 0

€ 220.000

b) De verruiming van bemande openingstijden

€ 0

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Indicator: D23/07

1

Nee

IenW

E3

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Overige bestedingen (jaar T)

Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt

Correctie over besteding (t/m jaar T)

Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 6 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai

Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: E3/01

Indicator: E3/02

Indicator: E3/03

Indicator: E3/04

Indicator: E3/05

Indicator: E3/06

1

BSK-2019/44132 Molenstraat-mgr Aertsstraat Swolgen

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

2

BSK-2019/44132 Gevelisalatie

€ 12.390

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

3

BSV/23/00355 sanering 73 woningen

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

4

BSV/23/00357 sanering 105 woningen

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Kopie beschikkingsnummer

Cumulatieve bestedingen ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)

Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T)

Cumulatieve Kosten ProRail (t/m jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 6 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen

Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: E3/07

Indicator: E3/08

Indicator: E3/09

Indicator: E3/10

Indicator: E3/11

Indicator: E3/12

1

BSK-2019/44132 Molenstraat-mgr Aertsstraat Swolgen

€ 4.250

€ 181.429

€ 0

€ 0

Nee

2

BSK-2019/44132 Gevelisalatie

€ 12.390

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

3

BSV/23/00355 sanering 73 woningen

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

4

BSV/23/00357 sanering 105 woningen

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

IenW

E20

Regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020-2021

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)

Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)

Provincies en Gemeenten

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: E20/01

Indicator: E20/02

Indicator: E20/03

Indicator: E20/04

€ 132.556

€ 2.434.271

€ 1.217.135

Nee

Naam/nummer per maatregel

Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)

De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters)

Eventuele toelichting, mits noodzakelijk

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E20/05

Indicator: E20/06

Indicator: E20/07

Indicator: E20/08

1

31165247 fietspad Greenport Bikeway Station Horst-Sevenum en America

Ja

3.000

Project is gereed er zijn kosten geweest voor herstel in 2023

2

31165247 Stationsomgeving Horst-Sevenum

Nee

0

voorbereiding Project is gestart einddatum 01-07-2025

IenW

E44B

Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027 (SiSa tussen medeoverheden)

Hieronder per regel één CBS(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen

Beschikkingsnummer

Besteding (jaar T) ten laste van de verstrekker

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van de verstrekker

Besteding ten laste van cofinanciering (jaar T)

Besteding cofinanciering cumulatief (t/m jaar T)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: E44B/01

Indicator: E44B/02

Indicator: E44B/03

Indicator: E44B/04

Indicator: E44B/05

Indicator: E44B/06

1

060983 Gemeente Venlo

IENW/BSK-2022/195206

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Kopie CBS(code)

Kopie beschikkingsnummer

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E44B/07

Indicator: E44B/08

Indicator: E44B/09

1

060983 Gemeente Venlo

IENW/BSK-2022/195206

Nee

Kopie CBS(code)

Kopie beschikkingsnummer

Naam/nummer maatregel

Maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per maatregel

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E44B/10

Indicator: E44B/11

Indicator: E44B/12

Indicator: E44B/13

1

060983 Gemeente Venlo

IENW/BSK-2022/195206

Knelpunten

Nee

IenW

E53

Regeling specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord

Beschikkingsnummer / naam

Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)

Daadwerkelijke startdatum van het project (dd/mm/jj)

Daadwerkelijke einddatum van het project (dd/mm/jj)

Ervaringen binnen 3 maanden na afronding project gedeeld (ja/nee)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E53/01

Indicator: E53/02

Indicator: E53/03

Indicator: E53/04

Indicator: E53/05

Indicator: E53/06

1

SPUKSLA-23-03592161

€ 0

€ 0

45306

46387

Nee

Kopie beschikkingsnummer /naam

Jaar waarin het project is opgenomen in een decentraal uitvoeringsplan

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E53/07

Indicator: E53/08

1

SPUKSLA-23-03592161

2024

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Indicator: E53/09

Nee

IenW

E81

Regeling specifieke uitkering OV-ambassadeurprojecten 2022

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E81/01

Indicator: E81/02

Indicator: E81/03

€ 0

€ 0

Nee

IenW

E84

Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Cumulatieve eigen bijdrage en externe financiering (t/m jaar T)

Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)

Provincies en Gemeenten

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: E84/01

Indicator: E84/02

Indicator: E84/03

Indicator: E84/04

€ 3.000

€ 3.000

€ 2.450

Nee

Naam/nummer per maatregel

Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)

De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters)

Eventuele toelichting, mits noodzakelijk

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E84/05

Indicator: E84/06

Indicator: E84/07

Indicator: E84/08

1

312 Verwijderen fietspaaltje|aantal in Stuks

Nee

0

project is nog niet gestart

2

313 Aanbrengen attentieverhogende markeringen (met ribbels) indien een paaltje moet blijven staan|aantal in Stuks

Ja

8

project is afgerond

3

317 Vervangen verharding fietspad|aantal in Meters

Nee

0

project is nog niet gestart

4

342 Aanleg van een rotonde binnen de bebouwde kom|aantal in Stuks

Nee

0

project is nog niet gestart

5

349 Aanleg van een snelheidsremmend plateau voor een fietsoversteek, alleen bij een kruispunt|aantal in Stuks

Nee

0

project is nog niet gestart

6

337 Aanleg van een fietsstraat op een 30 km/h weg|aantal in Meters

Nee

0

project is nog niet gestart

EZK

F1

Regeling aankoop woningen onder een hoogspanningsverbinding

Projectnaam/UWHS-nummer

Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen per woning

Is de bestemming gewijzigd (Ja/Nee)

Eindverantwoording per woning (Ja/Nee)

Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle R

Indicator: F1/01

Indicator: F1/02

Indicator: F1/03

Indicator: F1/04

Indicator: F1/05

1

UWHS170218 Vlasvenstraat 41, 5962 AC Melderslo. Aankoop is gedaan in 2021, sloop vindt in 2024 plaats

€ 7.293

Nee

Nee

€ 485.113

EZK

F28

Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid

Besteding apparaatskosten (jaar T) : salarissen en sociale lasten voor ambtelijk personeel

Besteding apparaatskosten (jaar T): kosten voor ingeleend personeel

Besteding apparaatskosten (jaar T): overige goederen en diensten

Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) apparaatskosten

Besteding (jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatskosten

Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatskosten

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: F28/01

Indicator: F28/02

Indicator: F28/03

Indicator: F28/04

Indicator: F28/05

Indicator: F28/06

€ 306.694

€ 158.828

€ 0

€ 465.522

€ 0

€ 465.522

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Indicator: F28/07

Nee

SZW

G2

Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2023

Besteding (jaar T) algemene bijstand

Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) IOAW

Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) IOAZ

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr

I.1 Participatiewet (PW)

I.1 Participatiewet (PW)

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: G2/01

Indicator: G2/02

Indicator: G2/03

Indicator: G2/04

Indicator: G2/05

Indicator: G2/06

€ 5.575.471

€ 50.271

€ 232.615

€ 3.062

€ 19.914

€ 0

Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud

Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud (exclusief Rijk)

Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet

Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (exclusief Rijk)

Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)

I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)

I.7 Participatiewet (PW)

I.7 Participatiewet (PW)

Participatiewet (PW)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: G2/07

Indicator: G2/08

Indicator: G2/09

Indicator: G2/10

Indicator: G2/11

Indicator: G2/12

€ 47.274

€ 750

€ 0

€ 594.534

€ 7.771

€ 0

Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Gemeente

Participatiewet (PW)

Aard controle D2

Aard controle n.v.t.

Indicator: G2/13

Indicator: G2/14

€ 0

Ja

SZW

G3

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking)_gemeentedeel 2023

Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking

Baten (jaar T) vanwege vanaf 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)

Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) Bob

Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) onderzoekskosten
artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob)

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: G3/01

Indicator: G3/02

Indicator: G3/03

Indicator: G3/04

Indicator: G3/05

Indicator: G3/06

€ 0

€ 197.964

€ 104.451

€ 0

€ 0

€ 0

BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB)

BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB)

BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekkingen (BOB)

BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire

Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire

Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire

Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: G3/07

Indicator: G3/08

Indicator: G3/09

Indicator: G3/10

Indicator: G3/11

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Ja

SZW

G4

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_gemeentedeel 2023

Welke regeling betreft het?

Besteding (jaar T) levensonderhoud

Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking

Baten (jaar T) levensonderhoud

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing)

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: G4/01

Indicator: G4/02

Indicator: G4/03

Indicator: G4/04

Indicator: G4/05

Indicator: G4/06

1

Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)

-€ 303

€ 0

€ 0

€ 62.296

€ 3.432

2

Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)

-€ 14

-€ 953

€ 0

€ 13.122

€ 944

3

Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) 

€ 0

€ 0

€ 0

€ 11.314

€ 602

4

Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

5

Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

6

Totaal

-€ 317

-€ 953

€ 0

€ 86.732

€ 4.978

Kopie regeling

Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)

Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T)

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: G4/07

Indicator: G4/08

Indicator: G4/09

Indicator: G4/10

1

Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)

0

0

Ja

2

Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)

0

0

Ja

3

Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) 

0

0

Ja

4

Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)

0

0

Ja

5

Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)

0

0

Ja

6

Totaal

0

0

N.v.t.

Kopie regeling

Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in jaar T i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire

Levensonderhoud- Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire

Kapitaalverstrekkingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in jaar T i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle D2

Aard controle R

Indicator: G4/16

Indicator: G4/17

Indicator: G4/18

Indicator: G4/19

1

Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)

€ 0

€ 0

€ 0

2

Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)

€ 0

€ 0

€ 0

3

Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) 

€ 0

€ 0

€ 0

4

Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)

€ 0

€ 0

€ 0

5

Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)

€ 0

€ 0

€ 0

6

Totaal

0

0

0

SZW

G10

Wet inburgering 2021_ gemeentedeel 2023

Besteding (jaar T)

Baten (jaar T) (exclusief Rijk)

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Wet inburgering 2021 (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: G10/01

Indicator: G10/02

Indicator: G10/03

€ 670.964

€ 0

Ja

SZW

G12

Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_gemeentedeel 2023

Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire

Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: G12/01

Indicator: G12/02

Indicator: G12/03

€ 0

€ 0

Ja

SZW

G13

Onderwijsroute_ deel gemeente 2023

Bestedingen onderwijsroute (jaar T)

Baten onderwijsroute (jaar T) (exclusief Rijk)

Bestedingen overige voorzieningen (jaar T)

Baten overige voorzieningen (jaar T) (exclusief Rijk)

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T),ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: G13/01

Indicator: G13/02

Indicator: G13/03

Indicator: G13/04

Indicator: G13/05

€ 5.729

€ 0

€ 10.465

€ 0

ja

VWS

H4

Regeling specifieke uitkering stimulering sport

Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)

Totale werkelijke berekende subsidie

Gemeenten

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: H4/01

Indicator: H4/02

€ 1.450.786

€ 1.605.368

Activiteiten

Totale werkelijke berekende subsidie per project (jaar T)

Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) Onroerende zaken

Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) roerende zaken

Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) overige kosten

Toelichting - Verplicht als het een activiteit betreft welke NIET in de toekenning meegenomen is

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: H4/03

Indicator: H4/04

Indicator: H4/05

Indicator: H4/06

Indicator: H4/07

Indicator: H4/08

1

Nieuwbouw; Spothal en kunstgrasveld Meterik, werkkred. kasteelpark

€ 965.429

€ 965.429

€ 0

€ 0

2

Renovatie zwembad en Sh Berkel, MIP

€ 195.426

€ 195.426

€ 0

€ 0

3

Onderhoud; MJOP, tennis-, hochey- en groene velden

€ 141.079

€ 141.079

€ 0

€ 0

4

Oproepkrachten zwembad, sporthal

€ 23.686

€ 0

€ 23.686

€ 0

5

Exploitatie sporthallen, groene sportvelden, zwembad, grandorse

€ 219.213

€ 0

€ 219.213

€ 0

6

Mengpercentage

€ 60.535

€ 0

€ 0

€ 60.535

VWS

H12

Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Is voldaan aan de uitvoering van het lokale preventieakkoord of aanpak? (Ja/Nee)

Eindverantwoording? (Ja/Nee)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: H12/01

Indicator: H12/02

Indicator: H12/03

Indicator: H12/04

€ 30.000

€ 60.000

Ja

Nee

VWS

H27

Regeling specifieke uitkering domein-overstijgend samenwerken 2023_met centraal persoon

Gerealiseerd aantal cliënten in (jaar T) - Zelfstandige uitvoering

Cumulatief aantal cliënten (t/m jaar T) - Inclusief uitvoering door medeoverheden vanaf SiSa 2024

Volledige zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Eindverantwoording? (Ja/Nee)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: H27/01

Indicator: H27/02

Indicator: H27/03

Indicator: H27/04

3

3

Ja

Nee

VWS

H30

Specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026

Naam onderdeel

Totaalbedrag (jaar T) toegekend per onderdeel

Besteding (jaar T) per onderdeel

Welk bedrag per onderdeel neemt u mee van 2023 naar 2024?

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per onderdeel

Voldaan aan afspraken in akkoorden (Ja/ Nee/ n.v.t.)?

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: H30/01

Indicator: H30/02

Indicator: H30/03

Indicator: H30/04

Indicator: H30/05

Indicator: H30/06

1

Lokaal Sportakkoord

€ 31.438

€ 31.438

€ 0

€ 31.438

Ja

2

Brede regeling combinatiefuncties

€ 216.439

€ 216.439

€ 0

€ 216.439

Ja

3

Terugdringen Gezondheidsachterstanden

€ 48.366

€ 34.386

€ 9.673

€ 34.386

Ja

4

Kansrijke Start

€ 36.275

€ 36.275

€ 0

€ 36.275

Ja

5

Mentale Gezondheid

€ 16.928

€ 16.928

€ 0

€ 16.928

Ja

6

Aanpak overgewicht en obesitas

€ 42.321

€ 25.307

€ 8.464

€ 25.307

Ja

7

Valpreventie

€ 124.543

€ 41.834

€ 24.909

€ 41.834

Ja

8

Leefomgeving

€ 24.183

€ 24.183

€ 0

€ 24.183

Ja

9

OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek

€ 6.046

€ 6.049

€ 0

€ 6.049

Ja

10

Versterken sociale basis

€ 88.269

€ 119.597

€ 0

€ 119.597

Ja

11

Mantelzorg

€ 24.183

€ 19.347

€ 4.836

€ 19.347

Ja

12

Eén tegen eenzaamheid

€ 24.183

€ 24.183

€ 0

€ 24.183

Ja

13

Welzijn op recept

€ 13.301

€ 5.686

€ 2.660

€ 5.686

Ja

14

Versterking kennis- en adviesfunctie GGD

€ 6.046

€ 6.046

€ 0

€ 6.046

Ja

15

Coördinatiekosten regionale aanpak

€ 21.523

€ 8.044

€ 4.305

€ 8.044

Ja

Kopie naam onderdeel

Meegewerkt aan de monitoring (Ja/Nee/ n.v.t.)?

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: H30/07

Indicator: H30/08

1

Lokaal Sportakkoord

Nee

2

Brede regeling combinatiefuncties

Nee

3

Terugdringen Gezondheidsachterstanden

Nee

4

Kansrijke Start

Nee

5

Mentale Gezondheid

Nee

6

Aanpak overgewicht en obesitas

Nee

7

Valpreventie

Nee

8

Leefomgeving

Nee

9

OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek

Nee

10

Versterken sociale basis

Nee

11

Mantelzorg

Nee

12

Eén tegen eenzaamheid

Nee

13

Welzijn op recept

Nee

14

Versterking kennis- en adviesfunctie GGD

Nee

15

Coördinatiekosten regionale aanpak

Nee

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Indicator: H30/09

Nee

VWS

H35B

Specifieke uitkering IZA-doelen 2023-2026 (SiSa tussen medeoverheden)

Hieronder per regel één code selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen

Besteding (jaar T)

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Indicator: H35B/01

Indicator: H35B/02

060983 Gemeente Venlo

€ 9.118

LNV

L6

Regeling specifieke uitkering uitvoering Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

Besteding (jaar T-1 +T-2)

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Toelichting

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: L6/01

Indicator: L6/02

Indicator: L6/03

Indicator: L6/04

Indicator: L6/05

€ 142.967

€ 91.983

€ 234.950

Nee

Onderaan de pagina staat een schuifbalk om de hele tabel te kunnen lezen.

Deze pagina is gebouwd op 06/20/2024 16:16:50 met de export van 06/20/2024 16:09:01