Home

Algemeen

Hier ziet u de digitale jaarrekening van 2023!
De informatie die u hier ziet geeft u een indruk van wat er in 2023 allemaal is gerealiseerd van de voornemens die in de begroting 2023 en de bijstellingen in de loop van 2023 zijn opgenomen. De jaarrekening is het sluitstuk van de jaarlijkse planning- en controlcyclus. Daarnaast dient deze ook als uitgangspunt voor het opstellen van de kaderbrief 2025 en de eerste bijstelling van de begroting 2024.

De jaarrekening is als volgt opgebouwd:

Algemeen
Hier vindt u:
- de Leeswijzer,
- de financiële samenvatting,
- een infographic van de jaarrekening

Programma verantwoording
Bij de programma’s vindt u de verantwoording over het gevoerde beleid in 2023.
Bij elk programma vindt u:
- de beleidsvelden met een terugblik op het afgelopen jaar
- de beleidsindicatoren
- een financieel overzicht, met daarin vermeld de lasten en baten als ook de stortingen en aanwendingen van de reserves die betrekking hebben op het betreffende programma.

Paragrafen
De paragrafen vormen een dwarsdoorsnede van de rekening op een aantal belangrijke onderdelen. Deze kunnen beleidsmatig van aard zijn (weerstandsvermogen), maar ook beheersmatig (onderhoud kapitaalgoederen). De paragrafen A t/m G zijn voorgeschreven. Hieraan zijn enkele paragrafen toegevoegd:

Paragraaf H:    Open Overheid
Paragraaf I:      Ombuigingen
Paragraaf J:      Informatiebeveiliging en Privacy
Paragraaf K:   Gebeurtenissen na balansdatum

Jaarrekening
Hier vindt u de “financiële jaarrekening” met de "financiële samenvatting".

In de jaarrekening vindt u een totaaloverzicht van de financiële gegevens die horen bij het gerealiseerde beleid. Hierin wordt het onderwerp  rechtmatigheidsverantwoording toegelicht. Ook vindt u hierin de balans per 31 december 2023 met de bijbehorende toelichtingen. In de toelichting op de balans wordt ook de vermogenspositie van de gemeente geschetst.

Daarnaast zijn er in dit onderdeel diverse aanvullende gegevens op detailniveau opgenomen. 

Getallen worden in het hele boekwerk weergegeven op duizendtallen tenzij anders aangegeven. Positieve bedragen zijn baten of een voordeel en negatieve bedragen zijn lasten of een nadeel.

Deze pagina is gebouwd op 06/20/2024 16:16:50 met de export van 06/20/2024 16:09:01