Jaarrekening

Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Begr.

Begr.

Begr.

Real.

Real.

Real.

Taakvelden

2023

2023

2023

2023

2023

2023

0-01

Bestuur

-2.964

504

-2.459

-2.903

428

-2.475

0-02

Burgerzaken

-1.532

313

-1.219

-1.534

498

-1.035

0-03

Beheer overige gebouwen en gronden

-103

0

-103

-63

0

-63

0-04

Overhead

-24.751

2.997

-21.754

-24.541

3.610

-20.932

0-05

Treasury

-980

2.171

1.191

-1.854

3.154

1.300

0-07

Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF

0

75.791

75.791

0

76.211

76.211

0-08

Overige baten en lasten

-213

0

-213

-73

4

-69

0-09

Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

0

0

0

0

0-61

OZB woningen

-697

7.985

7.288

-635

7.831

7.195

0-62

OZB niet-woningen

-199

6.626

6.427

-177

6.673

6.495

0-64

Belastingen overig

-276

114

-162

-277

123

-154

1-1

Crisisbeheersing en brandweer

-4.036

133

-3.902

-4.008

132

-3.876

1-2

Openbare orde en veiligheid

-5.565

2.528

-3.036

-4.411

1.593

-2.818

2-1

Verkeer en vervoer

-6.481

176

-6.305

-6.220

163

-6.057

2-2

Parkeren

-236

57

-179

-117

53

-63

2-5

Openbaar vervoer

-333

358

25

-318

343

25

3-1

Economische ontwikkeling

-1.215

0

-1.215

-492

1

-491

3-2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-440

442

3

-50

0

-50

3-3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-1.906

1.777

-128

-1.551

1.592

42

3-4

Economische promotie

-1.920

3.793

1.873

-1.036

4.226

3.191

4-1

Openbaar basisonderwijs

-31

0

-31

-31

0

-31

4-2

Onderwijshuisvesting

-1.903

0

-1.903

-2.088

327

-1.761

4-3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-2.652

897

-1.754

-2.387

805

-1.582

5-1

Sportbeleid en activering

-883

487

-395

-832

495

-337

5-2

Sportaccommodaties

-3.628

1.013

-2.615

-3.320

1.346

-1.975

5-3

Cult.presentatie, -productie en -partic.

-700

0

-700

-641

4

-638

5-4

Musea

-37

0

-37

-37

0

-37

5-5

Cultureel erfgoed

-280

0

-280

-186

0

-186

5-6

Media

-1.285

541

-744

-1.064

321

-743

5-7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-3.760

97

-3.664

-3.527

116

-3.411

6-1

Samenkracht en burgerparticipatie

-9.986

6.816

-3.170

-9.989

7.355

-2.634

6-2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

-1.182

15

-1.168

-1.117

62

-1.055

6-3

Inkomensregelingen

-12.357

7.997

-4.360

-10.582

7.123

-3.459

6-4

WSW en beschut werk

-4.914

0

-4.914

-4.775

62

-4.712

6-5

Arbeidsparticipatie

-1.361

21

-1.340

-1.372

95

-1.276

6-6

Maatwerkvoorziening (WMO)

-1.993

402

-1.592

-2.150

462

-1.688

6-71

Maatwerkdienstverlening 18+

0

0

0

0

0

0

6-71A

Huishoudelijke hulp (WMO)

-4.437

0

-4.437

-4.419

0

-4.419

6-71B

Begeleiding (WMO)

-913

0

-913

-850

0

-850

6-71C

Dagbesteding (WMO)

-353

0

-353

-344

0

-344

6-71D

Overige maatwerkarrangementen (WMO)

-3.186

81

-3.105

-3.223

124

-3.098

6-72

Maatwerkdienstverlening 18-

0

0

0

0

0

0

6-72A

Jeugdhulp begeleiding

-829

0

-829

-1.123

20

-1.103

6-72B

Jeugdhulp behandeling

-1.589

0

-1.589

-1.735

0

-1.735

6-72C

Jeugdhulp dagbesteding

-734

0

-734

-767

0

-767

6-72D

Jeugdhulp zonder verblijf overig

-1.067

0

-1.067

-1.078

0

-1.078

6-73A

Pleegzorg

-292

0

-292

-296

0

-296

6-73B

Gezinsgericht

-38

0

-38

-38

0

-38

6-73C

Jeugdhulp met verblijf overig

-1.690

0

-1.690

-2.189

23

-2.166

6-74A

Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblij

-2.608

0

-2.608

-2.786

0

-2.786

6-74B

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

-224

0

-224

-174

0

-174

6-74C

Gesloten plaatsing

-304

0

-304

-283

0

-283

6-81

Geëscaleerde zorg 18+

0

0

0

0

0

0

6-81A

Beschermd wonen (WMO)

-118

0

-118

-118

0

-118

6-81B

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

-584

1.318

733

-423

1.479

1.057

6-82

Geëscaleerde zorg 18-

0

0

0

0

0

0

6-82A

Jeugdbescherming

-1.005

131

-875

-1.003

193

-809

6-82B

Jeugdreclassering

-146

0

-146

-144

0

-144

7-1

Volksgezondheid

-2.380

352

-2.028

-2.357

303

-2.054

7-2

Riolering

-5.888

8.148

2.261

-3.964

5.267

1.304

7-3

Afval

-6.339

7.149

811

-4.690

5.437

747

7-4

Milieubeheer

-4.060

2.143

-1.917

-2.456

837

-1.618

7-5

Begraafplaatsen en crematoria

-53

15

-38

-20

13

-7

8-1

Ruimte en leefomgeving

-1.388

1.251

-138

-1.381

1.694

313

8-2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine

-7.090

4.889

-2.201

-5.780

5.761

-18

8-3

Wonen en bouwen

-3.392

1.665

-1.727

-2.818

1.663

-1.154

0.10

Mutatie reserves

-15.950

16.848

898

-19.051

17.136

-1.915

Totaal gerealiseerd resultaat

-167.455

168.042

587

-157.866

165.162

7.296

Deze pagina is gebouwd op 06/20/2024 16:16:50 met de export van 06/20/2024 16:09:01